PLANMECA GROUPIN TIETOSUOJAILMOITUS

PLANMECAN SITOUTUMINEN TIETOSUOJAAN

Planmeca Group on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi.

Kunnioitamme oikeuksiasi rekisteröitynä. Kerromme sinulle aina tietosuojakäytännöistämme sekä tietojen käsittelyn tarkoituksesta ja oikeudellisesta perustasta, kun keräämme henkilötietojasi. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on välttämätöntä.

Jaamme henkilötietoja vain sellaisten asianmukaisten ja valtuutettujen kolmansien osapuolten kanssa, jotka myös noudattavat tietosuojakäytäntöjämme. Käytämme aina asianmukaisia siirtomekanismeja ja suojaustoimenpiteitä, kun käsittelemme ja siirrämme henkilötietoja.

PLANMECAN TIETOSUOJAILMOITUS

Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan, miten Planmeca ja samaan yhtiöryhmään kuuluvat yritykset (yhteisesti ”Planmeca”) keräävät, hallitsevat ja suojaavat henkilötietojasi. Tämä tietosuojailmoitus on osoitettu Planmecan potentiaalisille, nykyisille ja entisille asiakkaille, liikekumppaneille ja jälleenmyyjille sekä muille terveydenhuollon ammattilaisille. Planmeca-yhtiöryhmän paikalliset yhtiöt ovat saattaneet julkaista muita tietosuojailmoituksia. Nämä lisäilmoitukset täydentävät tätä ryhmätason tietosuojailmoitusta, ja niissä on huomioitu asiaankuuluvat kansalliset tietosuojavaatimukset ja -käytännöt.

Tässä tietosuojailmoituksessa kuvataan, kuinka Planmeca käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän ominaisuudessa.

TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUDELLINEN PERUSTA

Planmeca kerää ja käsittelee liiketoimintansa yhteydessä potentiaalisten, nykyisten ja entisten asiakkaiden, liikekumppanien, jälleenmyyjien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten henkilötietoja.

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitukset määräytyvät sen mukaan, kuinka laaja-alaista kyseisen henkilön vuorovaikutus Planmecan kanssa on. Alla on esitetty tärkeimmät tarkoitukset, joita varten Planmeca kerää ja käsittelee henkilötietoja:

- Potentiaalisten asiakkaiden etsiminen ja asiakassuhteiden kehittäminen
- Planmecan tuotteisiin ja palveluihin liittyvän markkinoinnin toteuttaminen
- Palvelujen, tuotteiden ja konsultoinnin tarjoaminen asiakkaille, mukaan lukien sekä paikan päällä että etänä annettava tekninen palvelu ja tuki sekä lääkinnällisiin laitteisiin ja ohjelmistoihin liittyvä koulutus
- Yhteydenpito nykyisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin eri kanavien, kuten uutiskirjeiden ja asiakaspalautekyselyjen ja -tutkimusten, välityksellä, sekä erilaisissa tapahtumissa
- Arvontojen ja kilpailujen järjestäminen
- Planmecan tuotteiden ja palvelujen myynnin edistäminen
- Markkinatutkimusten tekeminen
- Hallinnolliset tarkoitukset, kuten Planmecan liiketoimintojen suunnittelu ja kehittäminen

Planmeca käsittelee henkilötietoja ainoastaan, jos siihen on oikeudellinen perusta. Oikeudellinen perusta on riippuvainen kyseisistä henkilötiedoista ja erityiskontekstista, jossa niitä käsitellään.

Tämä tarkoittaa sitä, että Planmeca kerää ja käsittelee henkilötietoja seuraavissa tapauksissa:

- Sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, kun olet tehnyt sopimuksen Planmecan kanssa tai harkitset sellaisen tekemistä.
- Kun Planmecalla on oikeutettu intressi, kuten liiketoiminnallinen tai kaupallinen syy, henkilötietojen käsittelyyn; tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi asiakassuhteiden tai liiketoimintojen hallinta ja kehittäminen tai tietojen jakaminen muiden Planmeca Group -yhtiöryhmän yhtiöiden kanssa. Kun käytämme oikeutettua intressiä tietojen käsittelyn oikeudellisena perustana, arvioimme huolellisesti, että tällainen tietojen käsittely on rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien mukaista.
- Kun Planmecan lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen edellyttää sitä.
- Kun olet antanut Planmecalle henkilötietojen käsittelyä koskevan etukäteissuostumuksen.

KÄSITELTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN KATEGORIAT

Tiedot, joita Planmeca käsittelee, ovat riippuvaisia suhteestasi Planmecaan. Planmeca käsittelee tyypillisesti seuraavanlaisia henkilötietojen kategorioita:

- Yleiset yhteystiedot ja muut vastaavat tiedot, kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite ja muut yhteystiedot
- Planmecan asiakasyhtiöiden tiedot ja niissä työskentelevien yhteyshenkilöiden työtehtäviä ja -nimikkeitä koskevat tiedot
- Asiakassuhteeseen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilauksiin ja maksutapahtumiin liittyvät tiedot, sekä Planmecan tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen ja hallinnointiin liittyvät tiedot
- Tiedot, jotka liittyvät vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa, kuten Planmecan verkkosivuston kautta tehtyihin asiakasyhteydenottoihin ja esittelypyyntöihin tai sosiaalisen median aktiviteetteihin liittyvät tiedot
- Planmecan tai muiden siihen liittyvien tahojen järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin liittyvät tiedot
- Planmecan verkkokauppojen, ekstranet-verkkojen tai muiden verkkopalvelujen verkkotileihin liittyvät tiedot
- Planmecan verkkosivustojen tai muiden verkkopalvelujen käytöstä (esim. evästeiden avulla) kerätyt tiedot

Nämä tiedot voivat olla kyseisen henkilön suoraan antamia, tai ne voi olla kerätty Planmecan yhteistyökumppaneilta (kuten terveydenhuoltoalan yrityksiltä saadut yhteystiedot) tai muilta kolmansilta osapuolilta. Planmecan keräämät henkilötiedot ovat peräisin useista eri kanavista, kuten siitä, että kyseinen henkilö ottaa yhteyttä Planmecaan, ostaa Planmecan tuotteita tai palveluita tai osallistuu Planmecan järjestämiin tapahtumiin.

SÄILYTYSAIKA

Planmeca säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin se on välttämätöntä tässä tietosuojailmoituksessa kuvattujen tarkoitusten tai lainsäädännön pakollisten vaatimusten, kuten kirjanpitovaatimusten, täyttämiseksi. Yleisesti ottaen Planmeca käsittelee asianmukaisia henkilötietoja asiakassuhteen keston ajan sekä ennalta määritetyn ajanjakson asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Planmeca pyrkii varmistamaan, että käsiteltävät henkilötiedot ovat ajan tasalla ja paikkansapitäviä. Planmeca saattaa joissain olosuhteissa anonymisoida henkilötietoja esimerkiksi tilastollisia tarkoituksia varten.

TIETOJEN SIIRTO JA KÄSITTELY EU/ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLA

Planmeca on maailmanlaajuisesti toimiva yhtiö, joten se saattaa teknisten ja toiminnallisten vaatimusten vuoksi käsitellä henkilötietoja Euroopan unionin ja/tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos Planmeca siirtää henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle, siirto toteutetaan käyttäen asianmukaisia siirtomekanismeja, kuten vakiotietosuojalausekkeita.

Planmeca voi jakaa henkilötietoja konserniyhtiöidensä ja alueellisten jälleenmyyjien ja toimittajien kanssa. Joissain tapauksissa Planmeca saattaa palveluja tarjotessaan myös jakaa henkilötietoja asianmukaisten ja valtuutettujen kolmansien osapuolten kanssa. Planmeca voi myös siirtää henkilötietoja alihankkijoilleen, jotka käsittelevät tietoja Planmecan puolesta esimerkiksi IT-kehitys-, ylläpito- ja tukitoiminnoissa. Planmeca luovuttaa tietoja valtionhallinnon viranomaisille ainoastaan, jos lakisääteiset vaatimukset edellyttävät sitä.

TIETOJEN KÄSITTELYN TURVALLISUUS

Planmeca ylläpitää asianmukaisia ja riittäviä organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimia, joiden tarkoituksena on suojata Planmecalle luovutettuja henkilötietoja laittomalta tai luvattomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, käytöltä tai paljastamiselta tai katoamiselta. Vain valtuutetuilla henkilöillä on pääsy Planmecan hallussa oleviin henkilötietoihin, ja heidän oikeutensa käyttää tietoja perustuu tiukasti tiedonsaantitarpeeseen. Planmeca edellyttää kaikilta työntekijöiltään, joilla on pääsy mihin tahansa henkilötietoihin, tietojen ehdottoman luottamuksellista käsittelyä.

TIETOSUOJAOIKEUDET

Soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla voi olla oikeus

- saada pääsy Planmecan hallussa oleviin henkilötietoihisi
- vaatia Planmecaa oikaisemaan mahdolliset epätarkat tai virheelliset henkilötietosi
- peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, jos henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen
- joissain tilanteissa vaatia henkilötietojesi siirtämistä kolmannelle osapuolelle
- joissain tilanteissa vaatia tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojen käsittelyä.

Sinulla saattaa olla myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttöä markkinointitarkoituksiin.

Jos haluat käyttää jotain näistä oikeuksista, voit lähettää sitä koskevan pyynnön meille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dpo(at)planmeca.com.

Sinulla on oikeus tehdä valitus paikalliselle tietosuojaviranomaiselle, jos et ole tyytyväinen Planmecan tietosuojakäytäntöihin.

TIETOSUOJASELOSTEET

PLANMECAN YHTEYSTIEDOT

Olemme nimenneet maailmanlaajuisen tietosuojavastaavan. Jos sinulla on kysyttävää Planmecan tietosuojakäytännöistä tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan kirjoittamalla sähköpostiosoitteeseen dpo(at)planmeca.com.

MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJAILMOITUKSEEN

Planmeca voi tarvittaessa päivittää tätä tietosuojailmoitusta ilman ennakkoilmoitusta tietosuojakäytäntöihin tehtyjen muutosten mukaisesti. Tämä ilmoitus on päivitetty 18. kesäkuuta 2019.